อำนาจและหน้าที่ในการบริหาร

  • PDFพิมพ์อีเมล

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ตามมาตรา 16)

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การจัดการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การเมือง


สำนักงานปลัด

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอำนวยความสะดวกและข้อมูลข่าวสาร
- งานรัฐพิธี ฯลฯ

2. ฝ่ายนโยบายและแผน

- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์องค์กร

3. ฝ่ายกฎหมายและคดี

- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ
- งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต.
- งานให้คำปรึกษาและคดีแก่ประชาชน

4. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานอำนวยการ
- งานป้องกันสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานกู้ภัย

5. งานกิจการสภา

- งานระเบียบข้อบังคับ
- งานประชุมสภา อบต.
- งานประชุมกลุ่มพลังมวลชน
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา

6. งานสวัสดิการสังคม

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

7. งานส่งเสริมการเกษตร

- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
- งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

8. งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานอชีวอนามัย
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานที่ประกอบอาหาร
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานควบคุมโรคและป้องกันโรค
- งานควบคุมโรค
- งานรักษาโรค
- งานควบคุมโรคและป้องกันโรค
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล


ส่วนกองคลัง

- ฝ่ายการเงิน

- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

- ฝ่ายบัญชี

- งานการบัญชี
- งานการคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานการเงินและงบทดรอง

- ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้

- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานจัดซื้อจัดจ้าง
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบการภายใน 30 วัน
- ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 30 วัน

- ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 15 วัน
- ภาษีป้าย
- รับและยื่นแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม
- ชำระภาษีภายใน 15 วัน

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- รับและยื่นแสดงรายการภายในเดือนกุมภาพันธ์
- ชำระภาษีภายใน 30 วัน
- ภาษีบำรุงท้องที่

- รับและยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมกราคม

- ชำระภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายน


ส่วนกองช่าง

1. ฝ่ายก่อสร้าง

- ก่อสร้างและบูรณะแผน
- ก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
- งานระบบข้อมูลแผนที่

2. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

3. ฝ่ายผังเมือง

- วางระบบผังเมือง
- งานบริหารจัดการผังเมือง

4. ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

- งานระบายน้ำ
- ไฟฟ้าสาธารณะ
- จัดตกแต่งสถานที่
- ประสานสาธารณูปโภคและกิจกรรมการประปา


ส่วนการศึกษา

- ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
- ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี


.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2070
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7080
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้20059
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว31848
mod_vvisit_counterเดือนนี้84703
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว90783
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2075351

We have: 58 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 44.211.26.178
 , 
วันที่ 20 มิ.ย. 2024
Homeอำนาจและหน้าที่

.:: ลิงค์แนะนำ ::.